วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

ศัพท์กิจกรรมและงานต่างๆ Activities and Events 行事・活動

Activities and Events 活動・行事   
    ในวันนี้ผมอยากเอาคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมและงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริษัท มาฝากเพื่อนๆครับ ยกตัวอย่าง ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงต่างๆ ตอนแรกที่เริ่มทำงาน ผมก็มักจะใช้คำว่า パーティーหรือคำว่า 宴会 เป็นหลัก แต่พออยู่ไปนานๆ ก็พบว่าไอ้งานเลี้ยงพวกนี้มันมีชื่อของมันด้วย เช่นงานเลี้ยงของคุณหลังจากที่ทำงานใหญ่ๆสักอย่าง ก็ใช้คำว่า 慰労会 เป็นต้นครับ ส่วนพวกกิจกรรมในโรงงานนี้ก็เยอะจริงๆ ผมก็ยกมาที่เห็นว่ามักจะเกิดขึ้นบ่อย เช่น 記念植樹 การปลูกต้นไม้ที่ระลึกหรืออาจจะเป็นศัพท์ยากๆ อาจจไม่ต้องใช้เลยก็ได้ เช่น พิธีวางศิลาฤกษ์ 起工式

タイ語英語日本語ひらがな
การแข่งขันกีฬาsports eventスポーツ大会すぽーつたいかい
การซ้อมอพยพevacuation drill避難訓練ひなんくんれん
การตักบาตรmendicancy托鉢たくはつ
การทำให้มองเห็นvisualization見える化みえるか
การปฏิบัติตามกฏข้อบังคับComplianceコンプライアンス活動こんぷらいあんすかつどう
การประเมินความเสี่ยงrisk assessmentリスクアセスメントりすくあせすめんと
การไหว้ศาลPray at a shrine祠を参拝するほこらをさんぱいする
กิจกรรม 5ส5S Activity5S活動ごえーすかつどう
กิจกรรม QC CircleQC CircleQCサークル活動さーくるかつどう
กิจกรรมTPMTotal Productive MaintenanceTPM活動てぃー・ぴー・えむかつどう
กิจกรรมข้อเสนอแนะSuggestion Idea提案活動ていあんかつどう
กิจกรรมความปลอดภัยSafety Activity安全活動あんぜんかつどう
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมEnvironmental Activity環境活動かんきょうかつどう
กิจกรรมต้านภัยยาเสพติดEradication of drug麻薬撲滅活動まやくぼくめつかつどう
กิจกรรมประหยัดพลังงานEnergy saving省エネ活動しょうえねかつどう
กิจกรรมเพื่อชุมชนRegional contribution地域貢献活動ちいきこうけんかつどう
ความรับผิดชอบต่อสังคม(CRS)corporate social responsibility企業の社会的責任きぎょうのしゃかいてきせきにん
งานเลี้ยงขอบคุณ'thank‐you' party慰労会いろうかい
งานเลี้ยงต้อนรับwelcome party歓迎会かんげいかい
งานเลี้ยงปีใหม่New year party新年会しんねんかい
งานเลี้ยงรับ(คนใหม่)ส่ง(คนเก่า)Farewell and welcome party歓送迎会かんそうげいかい
งานเลี้ยงส่งFarewell party送別会そうべつかい
เดือนความปลอดภัยSafety Month安全月間あんぜんげっかん
เดือนคุณภาพQuality Month品質月間ひんしつげっかん
ตรวจสุขภาพประจำปีperiodical medical examination定期健康診断ていきけんこうしんだん
ถ่ายรูปที่ระลึกcommemorative photo 記念撮影きねんさつえい
บริจาคเลือดblood donation献血けんけつ
ใบประกาศเกียรติคุณcertificate of merit表彰状ひょうしょうじょう
ประกวดสถานประกอบการดีเด่นBusiness excellence contest優秀企業コンテストゆうしゅうきぎょうこんてすと
ปลูกต้นไหม้ที่ระลึกmemorial plant記念植樹きねんしょくじゅ
พิธีตั้งศาลconsecration ceremony入魂式にゅうこんしき
พิธีมอบรางวัลawards ceremony表彰式ひょうしょうしき
พิธีวางพวงมาลาWreath laying ceremony献花式けんかしき
พิธีวางศิลาฤกษ์cornerstone-laying ceremony起工式きこうしき

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

มาทดลองทำข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1กัน 日本語能力試験N2 練習問題 Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) N2

มาทดลองทำข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2กันครับ เพื่อให้เพื่อนๆไม่สับสนและเข้าใจได้ง่าย ผมเลยแบ่งเป็นหมวดหมู่ 

ลองทำกันเลยครับ


หมวดที่ 1

文法 ไวยากรณ์  Grammar

เฉลยละเอียด Explanation 文法N2  PART 1

เฉลยละเอียด บททดสอบภาษาญี่ปุ่นเรื่อง 文法N2  PART 1
**เนื่องจากว่าในส่วนของคำถามนั้น ผมตั้งค่าให้เป็นแบบสุ่มเลือกข้อ ดังนั้นคำอธิบายจะไม่ตรงข้อกับที่ทำข้อสอบนะครับ**

①二人は口論のあげく、に殴り合いになってしまった。
あげく/あげくに
หลังจากทำ   ~ แล้วทำอีก ผลสุดท้ายก็ …
*(มักเป็นผลลัพธ์ที่ไม่พึงปรารานา)
in the end; on top of all that; to make matters worse
接触:
①過去形+あげく
②動作性名詞+の+あげく

②今年の冬はあまりの寒さに大雪が降って交通機関が大混乱という日もあった。
あまり/~のあまり/あまりの~に
เพราะว่า  ~ เกินไปจนทำให้  ...
*のあまりมักจะตามด้วยคำแสดงความรู้สึก
  เช่น 心配のあまりกังวลมากเกินไป
*ส่วนคำที่มักจะตามหลังあまりのมักจะเป็นคำนามที่เกิดจากการเติมที่คำคุณศัพท์
  เช่น あまりの寂しさにเหงามากเกินไป
because of ... too much
接触:
①辞書形+あまり
②名詞+の+あまり

③ 社会人である以上、責任ある行動をとるべきだと思う。
以上/以上は
ในเมื่อ  ~ ก็ ...
*ใช้เมื่อต้องการพูดถึงการตัดสินใจ หรือคำแนะนำของผู้พูด ว่า"ถ้าในเมื่อ  ~ ก็ต้อง...เป็นเรื่องธรรมดา โดยข้างหลังมักเป็นสำนวนแสดงความตั้งใจของผู้พูด เช่น ควร (べきだ)、ตั้งใจจะ(つもりだ)、แน่ๆ(に違いない)เป็นต้น
Since; because…
接触:
①過去形+以上
②名詞+である+以上

④田舎暮らしは不便なところが多い一方、ゆっくりできるだという良さもある。
一方/一方で/一方では
  ~ ขณะเดียวกัน...
on the other hand …
接触:
①動詞+一方
②形容詞+一方

⑤一週間前に手術を受けた彼の病状は良くなるどころか、悪くなる一方だ
一方だ
มีแต่  ~ เพิ่มขึ้น/ลดลง ไปเรื่อยๆ
*แสดงถึงเรื่องที่กล่าวถึงนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปทางใดทางหนึ่งตลอด
go up (or down) all the time
接触:
辞書形+一方だ

⑥昨日は財布をなくしたうえ、道にも迷って大変でした。
うえ/うえに
นอกจาก  ~ ยัง...
*ข้อความข้างหลังต้องเป็นข้อความที่ไม่แสดงถึงเจตนาบางอย่างต่อคู่สนทนา เช่น คำสั่ง ขอร้อง
*เรื่องเชิงบวกตามด้วยเรื่องเชิงบวก เรื่องเชิงลบก็ต้องตามด้วยเรื่องเชิงลบ
 as well, besides, in addition to
接触:
普通形+うえ

⑦この設備は取扱説明書をよく読んだ上で、ご使用ください。
上で
หลังจาก ~
*ข้อความข้างหลัง เป็นเหตุการณ์ที่อิงการกระทำของข้องความข้างหน้า
after, upon
接触:
①過去形(動詞)+上で
②動作性名詞+の+上で
⑧その仕事を引き受けた上は、最後まで責任を持ってやり遂げる。
上は
ในเมื่อ  ~ ก็ ...
*ใช้เมื่อต้องการพูดถึงการตัดสินใจ หรือคำแนะนำของผู้พูด ว่า"ถ้าในเมื่อ  ~ ก็ต้อง...เป็นเรื่องธรรมดา โดยข้างหลังมักเป็นสำนวนแสดงความตั้งใจของผู้พูด เช่น ควร (べきだ)、ตั้งใจจะ(つもりだ)、แน่ๆ(に違いない)เป็นต้น
Since; because…
接触:
普通形+上は

⑨このお菓子の賞味期限が切れないうちに全部食べましょう。
うちに/ないうちに
ในระหว่างที่  ~ / ในขณะที่ยังไม่ 
*ใช้เมื่อต้องการพูดว่า เราต้องทำ...ก่อนที่จะสภาพของสิ่งนั้นจะเปลี่ยนไป
while, before, during
接触:
①辞書形+うちに
②い(形容詞)+うちに
③な(形容詞)+うちに
④名詞+の+うちに

⑩体が丈夫なうちに、一度富士山に登ってみようではないか
う(意向形)ではないか(じゃないか)
มาทำ ~ ด้วยกันเถอะ
*ใช้เมื่อต้องการชักชวนคู่สนทนา
Let's…
接触:
う(意向形)+ではないか